دکتر اوليايی: كارنامه — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲ | 
Sunday, 28 May 2023 | 
شماره: ۶
درج: جمعه، ۴ خرداد ۱۳۸۶ | ۲:۴۴ ق ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۴ خرداد ۱۳۸۶ | ۴:۱۳ ق ظ
موضوع: فلسفه


  • دکتر اوليايی: كارنامه

يکی از نيکبختيهای من در سال گذشته آشنايی با دکتر سايمن فريد اوليايی بود. اولين بار در سال ۸۴ بود که با نام او در خبرهای فرهنگی آشنا شدم و در همين فضای مجازی گزارشهايی از سخنرانيهايش را در انجمن فلسفه و خانه هنرمندان خواندم. در سال ۸۵ اين بخت را يافتم که کمی به او نزديک شوم و چند جلسه‌ای از سخنانش بهره ببرم. دانشوری سخاوتمندانه و بی‌آلايش او تحسين‌برانگيز است و جای بسی افتخار است که اين سرزمين اکنون فرزندانی دارد که می‌توانند در عرصه‌ای بين‌المللی با متفکران ديگر سرزمينها به گفت و گويی فرهنگی و فکری بپردازند. در طی اين مدت دکتر اوليايی با سخاوتمندی برخی از نوشته‌های فرانسوی و انگليسی خودش را در اختيار من گذاشت که از آنها بهره بردم و از اين بابت از او سپاسگزارم. برای دوستانی که بخواهند با دکتر اوليایی بيشتر آشنا شوند گزارش مختصری از کارنامه‌ی پربار ايشان و نيز دو مصاحبه با ايشان را که در سال ۸۴ به اهتمام آقای ارشاد صورت گرفته است در اينجا گذاشته‌ام: «آينده تفکر»، «بی‌بنيادی بنياد».      

Biographical Information:

Simon Farid O’Liai (O’Li)
Date of Birth : 31/05/1966

Email: olisimon3@yahoo.fr 
 
Professional Experience:
 
Director of Studies in the History of European Thought,
L’Université Européenne de la Recherche,
Paris, France, 2004-present.

 
Associated Researcher and Consultant in Comparative Philosophy
and History, UNESCO / L’Université Européenne de la Recherche,
Paris, France, 1999-present.
 
Consultant on the International Teaching and Promotion of Philosophy,
Bureau of Strategic Planning, UNESCO, 2004-5.
 
Consultant on Cultural Preservation Policy in Afghanistan to
the office of Director General of UNESCO, 2000-2001.
 
Associated Researcher in Comparative History of Art
in Hellenised Asia, UNESCO, 2000-2001.
 
Paris-based Contributor to “New York Arts Magazine”, 2001-2003.

 
Education:
 
Doctorate in Comparative Philosophy, EHESS, Paris, France, 2002.
(Thesis completed in 2001)
 
Masters Degree in Philosophy, Katholiek Universitheit, Leuven,
Belgium, 1992.
 
Bachelor’s Degree in Philosophy and French, Loyola University of Chicago, USA, 1990.

 
Languages Spoken/Written Fluently:
English, French, German, Italian, Persian.

 
Languages Read:
Arabic, Latin, Greek, Spanish, Portugese.
 
Publications:
 
Books:
 
“Nietzsche: Dionysus as the Historical Destiny of Thought”
 A new version of this book, completed in 2005, shall be published in 2007
in France and the United States.
 
“Heidegger: La Pensée à l’Ere de la Technique et de la Mondialisation”
International volume marking the 30th anniversary of the death of
Martin Heidegger, Editions Portique, Strasbourg, France, September 2006.
Editor/Contributor
 
“Most Becoming: Be-coming ‘European’ Today”
Bilingual proceedings of the international conference on European philosophy organised at the Swiss Residence, December 2006, Tehran, Iran.
To be published in Fall 2007.

 
Editor/Contributor
 
Special Review Dossiers:
 
“Nietszche: Penseur du XXIème Siècle”
Special anniversary dossier of the French review “Cultures en Mouvement” published in May 2001 in Paris, France.
 
With contributions by Gianni Vattimo, John Sallis, Jean Pierre Faye,
Paul Valadier, Bernard Edelman, Jeffrey Librett.

 
 
A Selection of Recent Articles:
 
Philosophy:

1. “Nietzsche: The Art of Resistance Beyond Metaphysics”
Anniversary article on Friedrich Nietzsche, dedicated to Gianni Vattimo,
to be published in a forthcoming volume in the United States, 2007.

2. “Les Fins Politiques Contemporaines de Martin Heidegger”
Introductory chapter of the anniversary volume on Martin Heidegger
(in French) published by Editions “Le Portique, France, October 2006.

3. “A Lost Continent: Bernard Edelman’s Rediscovery of Nietzsche”
Review article published in “New Nietzsche Studies”, Volume 7,
Fall 2005 and Spring 2006.

4. “On the Contemporary Pertinence of Martin Heidegger’s Thought”
Anniversary article on Martin Heidegger to be published in the
Fall of 2007.

5. “Hegel, Heidegger et La Promesse de l’Orient”
Forthcoming article based on a paper presented at an international
panel on “Globalisation,The Subject and The Truth” at Università
degli Studi di Trieste, Italy, by Professor Maurizio Pagano, Department
of Education, April 2006.

6. “Against Ideology: On The Thought of Daryush Shayegan”
Article on the Iranian philosopher and cultural critic, Daryush Shayegan,
to be fully published in “Critical Inquiry” in 2007.

This article was partially published in “The Iranian.com”, October 2003.
  
Comparative History :

1. “Beyond The Chaos in Iraq: Dominique de Villepin’s Reading
of France’s Exceptional Defiance of the Tragedy of History”

Article to be published in “Review of International History” in the Spring of 2007. Based on an interview with the French foreign minister, Dominique de Villepin, in Paris, France, June 2003.
 
  Art Theory and History:

1. “Vienna 1900: The Neglected Genealogy of Postmodern
Art and Culture”
Article to be published in “New York Arts Magazine”, 2007.

2. “The Subversive Signature of Roland Barthes”
Article published in “New York Arts Magazine”, January 2003.

3. “Afghanistan’s Forbidden History of Art”
Article published in “New York Arts Magazine” April 2002.
 
 
Courses and Research Interest:

“The East and The Origins of Western Philosophy”

“History of 19th and 20th Century European Thought”

“Introduction to Nietzsche”

“Introduction to Phenomenology”

“Introduction to Islamic Philosophy”

“Introduction to Contemporary French Thought”

“Heidegger: Politics and the Tragic Destiny of Being”

(graduate seminar)

“Jacques Lacan: The Foundations of Modern Subjectivity”

(graduate seminar)

“Politics and Identity in Contemporary French Philosophy”

(graduate seminar)

“Tansformations of Buddhist Iconography in Central Asia”

(graduate seminar and UNESCO conference project)

“Nietzsche and the European Artistic Avant-Garde”

(On-going research project)
  
Conferences and Panels:
 
Comparative Philosophy:

1. “The Global Impact of the European Cultural and Philosophical
 Heritage”

International conference held at the residence of H.E. Philippe Welti,
the Swiss Ambassador in Tehran, Iran. Sponsored by the Swiss, the Italian,
the Canadian and the German governments, December 2006.

With Patricia Purtschert, Simone Chambers, Mohammad Zeimaran,
Ambassador Roberto Toscano (Italy), Simon F.Oliai (O’Li)

2. “Heidegger and The Future of Philosophy in the ‘East’ and the ‘West’ ”

International Conference Organised at the “Iranian Institute of Philosophy” (IRIP) in Tehran, Iran, and sponsored by IRIP and UNESCO’s Cluster Office in Tehran as well as the Swiss, the Canadian, the British, the German and
the Italian governments on November 26th, 2005.

With George Pattison, Maurizio Pagano, Dieter Thomae, Shahram Pazouki,
Reza Davari, Bijan Abdolkarimi, Simon F. Oliai (O’Li).

3. “The Educational Import of Philosophy in the Promotion of Dialogue
among Civilisations”

International Panel Organised at UNESCO within the framework of its annual
“Philosophy Day” in Paris and sponsored by its “Bureau of Strategic
 Planning” on November 18th, 2004. The panel’s proceedings were
 published by UNESCO in January 2006.

With Gianni Vattimo, Abdol-Karim Soroush, Geneviève Clancy,
 Simon Oliai (O’Li).

4. “Daryush Shayegan: Overcoming The Fragmentation of Modernity?”

International panel organised at “La Maison des Ecrivains” in Paris
Sponsored by the French Ministry of Culture and Centre National
du Livre (CNL) on March 16th, 2004.

With Daryush Shayegan, Gianni Vattimo, Christian Jambet,
Simon F. Oliai (O’Li)
 
B. Comparative History

1. “Perspectives de la Reconstruction Culturelle et du Dialogue
Politique en Afghanistan”

International conference sponsored by and held at The French Senate in
Paris on November 12th, 2001. Supported by The Guimet Museum of Asiatic Arts as well as the government of The Republic of India and UNESCO.

With Lord David Owen, Pierre Lafrance, Zemaralai Tarzi, Olivier Roy,
Nahal Tajadod, Ambassador Kanwal Sibal, General Henry Paris.

2. “Patrimoine de l’Asie Centrale: Afghanistan”
 Co-organiser of the International conference sponsored by and held at
UNESCO’s headquarters in Paris, France, March 2nd, 2001.

Supported by The Guimet Museum of Asiatic Arts, The French Ministry of Culture and The Governments of The Republic of India and The Kingdom
of Japan.مشاهده [ ۷۰۰۷ ]

next top prev
روزنامه‌ها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9