که خون ریختن نیست آیین ما — فلُّ سَفَه
دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲ | 
Monday, 27 March 2023 | 
شماره: ۶۳۲
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: جمعه، ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳:۲۹ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳:۴۰ ب ظ
موضوع: سیاست

  • که خون ریختن نیست آیین ما

تو داد خداوند خورشید و ماه
به مردی مدان و فزون سپاه

چو بر مهتری بگذرد روزگار
چه در سور میرد چه در کارزار

چو فرجامشان روز رزم تو بود
زمانه نه کاهد نخواهد فزود

تو زیشان مکن کشی و برتری
که گر ز آهنی بی‌گمان بگذری

کجا شد فریدون و ضحاک و جم
فراز آمد از باد و شد سوی دم

من از تو نترسم نه جنگ آورم
نه بر سان تو باد گیرد سرم

که خون ریختن نیست آیین ما
نه بد کردن اندرخور دین ما

بخوانی مرا بر تو باشد شکست
که یزدان‌پرستم نه خسروپرست

حکیم ابوالقاسم فردوسی 
شاهنامه، پادشاهی اسکندر، بخش ۳۹.

چهارشنبه، ۱۱ آبان، ۱۴۰۱


Telegram: @fallosafahmshk


آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=632
مشاهده [ ۳۵۰ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / دوشنبه، ۷ فروردين ۱۴۰۲
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9